سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
اداری 
حوزه علمیه قم 
مدیریت و معاونت 
1378/07/01 
ادامه دارد 
تدریس و همکاری